Arnau Casanoves Jo i la muntanya

JO I LA MUNTANYA

Premi Arnau de Palomar d’Arts plàstiques 2021.

“Jo i la muntanya” és un diorama que representa amb una visió laminar els diferents nivells que componen la relació entre humà i paisatge. De la mateixa manera que una muntanya geològicament es construeix en diferents capes de sedimentació, l’hàbitat està compost per moltes capes, que van des de les dimensions físiques, les emocionals i les espirituals.

En aquest diorama, es pot veure una muntanya, un poble i una persona dividida en tres parts, que només prenen sentit al superposar-les. Conjuntament amb el diora-ma, trobem una llanterna que ens permet interactuar-hi per veure el conjunt de les imatges superposades projectades sobre un fons. Aquesta projecció, canviarà i es transformarà amb el moviment de la llanterna, ja que l’hàbitat sempre està subjecte al canvi: les muntanyes tenen el seu propi procés de sedimentació, però els humans hi intervenim fundant hàbitats, que potser més endavant desapareixeran, i la mun-tanya seguirà el seu procés.

“Jo i la muntanya”, reflexiona sobre el concepte de “casa” i la complexitat d’aques-ta, tenint en compte totes les dimensions i significats que li atorguem des de l’expe-riència humana

Arnau Casanoves Jo i la muntanya
Arnau Casanoves Jo i la muntanya
Arnau Casanoves Jo i la muntanya
Arnau Casanoves Jo i la muntanya
Arnau Casanoves Jo i la muntanya